Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. In de meeste gevallen gaat dat goed en worden er geen problemen ondervonden. Sommige kinderen doen er echter wat langer over of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat en/of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Daarnaast kan het ook zijn dat het kind moet leren om met minder mogelijkheden zo optimaal te kunnen leven. Deze kinderen kunnen in aanmerkingen komen voor een Kinderfysiotherapeutische behandeling.

Voor wie?

De groep kinderen die naar de Kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in drie hoofdgroepen worden onderscheiden:
– kinderen van 0-4 jaar
– kinderen in de basisschool leeftijd (4-12 jaar)
– kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar
In de andere tabbladen kunt u lezen welke problemen er voorkomen bij deze kinderen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol.
Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. De Kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders.

Wat doet de Kinderfysiotherapeut

Wanneer het kind is doorverwezen naar de Kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de Kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.
De Kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.
Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere bij het kind betrokkenen.
De Kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.
De Kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Behandeling

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.
Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.
Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet.
Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 keer fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van de aanvullende verzekering krijgt uw kind meer behandelingen vergoed.

Samenwerking

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de Kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Heeft u vragen of denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor Kinderfysiotherapie, dan kunt u contact opnemen met onze Kinderfysiotherapeuten Loes de Boer-Bouwman en Jidske Boksebeld-Hunink.

Chat openen
Hallo! Kunnen we u ergens bij helpen?
Hallo, welkom bij Fysio Medisch Centrum Rijssen. We beantwoorden via de WhatsApp 5 dagen per week, tussen 08.00 - 17.00 uur. Open nu de WhatsApp en stel uw vraag!