Kinder Manuele therapie, HCFS (KISS-syndroom)

Wat is kinder-manueeltherapie?
Een hooggespecialiseerde vorm van manuele therapie (passend binnen het beroepscompetentieprofiel
van de NVMT) kan worden toegepast op zuigelingen die een blijvende beperking hebben in het
functioneren van hun nekje.
Dit wordt ook wel een hoog cervicale functiestoornis genoemd (HCFS).
De twee meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeursrotatie van nek en hoofd en/of
overstrekking van de nek die beiden (bijna) niet doorbreekbaar zijn. Door het aanhoudende karakter
van de dwangstand in de nek kan een afplatting van de schedel ontstaan, de zogenoemde Deformatieve
Plagiocephalie. Ook gaat de zuigeling over het algemeen met zijn hele lichaam strekken korte tijd na de
geboorte. In het verleden werd de schedelafplatting mogelijk nog met helmtherapie behandeld maar
daar is men op teruggekomen na voortschrijdend inzicht en onderzoek.
Symptomen.
De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek bij zuigelingen. De symptomen
kunnen zich in wisselende samenstelling presenteren.
• een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje,
• voortdurende onrust,
• een afwijkende stand van het hoofd,
• het kind overstrekt veel,
• het kind huilt veel en slaapt slecht,
• reflux,
• een afplatting van de (achterzijde) van de schedel en
• het hele ruggetje is dikwijls scheef ( scoliose).
Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek, onderzoeken wij uw baby
altijd op zeer korte termijn. Indien een beperking wordt geconstateerd, kunnen wij uw kindje desgewenst
meteen behandelen. Na de behandeling zal de kinder-manueeltherapeut indien nodig adviseren ook
een kinderfysiotherapeut in te schakelen.
Indien we geen door de kinder-manueeltherapeut behandelbare stoornissen vinden, dan volstaat een
advies of volgt doorverwijzing naar kinderfysiotherapeut of huisarts.
Behandeltraject.
Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om een gestoorde nekfunctie te herstellen. We
gebruiken zachte technieken en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw (schriftelijke)
toestemming. Kinder-manueeltherapie bij zuigelingen lijkt in het geheel niet op de behandeling van
volwassenen. Het effect is na de eerste behandeling meestal al meteen waarneembaar. Als uw baby
ook overstrekt kan het behandeltraject wat langer duren.
Risico’s.
Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder–manueeltherapeuten zijn de afgelopen 12 jaar na
meer dan 300.000 behandelingen bij zuigelingen geen negatieve bijwerkingen opgetreden. Ook
wetenschappelijk onderzoek onder 261 behandelde zuigelingen leverde geen bijwerkingen op.
Kwaliteit.
Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die
zijn opleiding bij de EWMM (www.ewmm.net) heeft genoten. Ook de verplichte na- en bijscholing wordt
door de EWMM verzorgd. De EWMM verzorgt ook andere topspecialisatiecursussen voor
manueeltherapeuten.
Indien u daadwerkelijk van plan bent een kinder-manueeltherapeut te consulteren vergewist u zich er
dan van dat deze persoon officieel geregistreerd staat in het register van de EWMM. Klik HIER om dat
te controleren of ga naar www.ewmm.net/register.
De EWMM is een Europese werkgroep van artsen met de specialisatie manuele therapie, welke zich
intensief bezighoudt met zuigelingenorthopedie, neurologie en manuele therapie. Ook de grondlegger
van de KISS-behandelingen, Heiner Biedermann, maakt hiervan deel uit.
Positionering.
Manuele therapie bij zuigelingen en kinderen (0-18 jaar) behoort tot het domein van de manuele
therapie. Zuigelingen in de leeftijdscategorie 0-1 jaar met een voorkeurshouding op basis van een hoog
cervicale functiestoornis (HCFS) vormen een subgroep binnen de kinder-manuele therapie. Nog niet zo
lang geleden werd er algemeen vanuit gegaan dat bij de hele categorie (0–18 jaar) nauwelijks
functiestoornissen van de wervelkolom voorkwamen, hetgeen een onjuiste vooronderstelling is
gebleken. Inmiddels zijn door de EWMM i.s.m. de Radboud Universiteit (mede door advies en subsidie
van de NVMT) een aantal factsheets gepubliceerd met daarin alle verzamelde wetenschappelijke kennis
die m.b.t. dit onderwerp tot op heden voorhanden is2,3. Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat een
dergelijke brede literatuurinventarisatie is gemaakt in het belang van een zorgvuldige behandeling van
kinderen met kinder-manueeltherapie nu en in de toekomst. Inmiddels is er meer wetenschappelijk
onderzoek geïnitieerd om deze behandelvorm nog beter te onderbouwen.
Kinder-manueeltherapie is als officiële subspecialisatie door het KNGF benoemd en erkend. Dit besluit
doet recht aan de kinderen met wervelkolomproblematiek. Ook zij hebben immers recht op een
adequate behandeling van hun problemen en klachten.
Samenwerking.
Er wordt binnen onze praktijk intensief samengewerkt met de kinderfysiotherapeut. Multidisciplinaire
samenwerking is zeker voor deze categorie patiënten een must!
Arjo Mantel is binnen onze praktijk de geregisteerde kinder-manueel therapeut.